اطلاعات پرداخت کننده
Captcha
اطلاعات پرداخت کننده
Captcha
اطلاعات پرداخت کننده
LCaptcha
Captcha
در مراحل انجام عملیات به نکات امنیتی زیر توجه نمایید:
در مکان های عمومی مانند کافی نت ها در محافظت از اطلاعات محرمانه خود دقت نمایید.
آدرس هایی غیر از آدرس URL سامانه، نامعتبر می باشند.
در هنگام هشدار عدم اعتبار گواهی، از ادامه عملیات خودداری نمایید.
از مرورگر های بروز مانند FireFox +15 و Google Chrome +15 و IE +9 استفاده نمایید.
زبان صفحه کلید را در حالت EN قرار دهید.